กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท ไทย ไบโอคลีน จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบิโอดี
98/250  หมู่ 6  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 1027
คุณหญิง   099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : smt.bkk.th@gmail.com   วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
http://www.prakit.net/
ปรับปรุง วันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.


ติดต่อ
บริษัท ไทย ไบโอคลีน จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบิโอดี
98/250  หมู่ 6  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 1027
คุณหญิง   099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : smt.bkk.th@gmail.com   วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
http://www.prakit.net/

........................................................................
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
บำบัดน้ำเสีย 082-7474-210
บริหาร จดทะเบียนหมู่บ้าน และจดทะเบียนอาคารชุด มือถือ 098-375-3263
นายประกิต  กาญจนาโกวิทย์
หมู่บ้านวิสตาปาร์ค 89/15 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด  นนทบุรี 11120
สำนักกฎหมาย โกลบอล ลีกัล  ปรึกษาปัญหากฎหมาย แพ่ง อาญา ภาษีอากร ศุลกากร แรงงาน และอื่น ๆ เรามีทนายความที่มีประสบการณ์ที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกทาง
โดยมีขอบข่ายในการให้คำปรึกษา
อ่านต่อ...................
ขายเชื้อจุลินทรีย์ SMT ชนิดผง SMT001 จำหน่ายแล้ว
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การบำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็นเป็นไปทั่วทั้งประเทศไม่จำกัดระยะทาง สถานที่ จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์
อ่านต่อ.......................
กลิ่นเหม็นหมดไป การกำจัดกลิ่นเหม็น
คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นของ SMT
อ่านต่อ...................
ลดค่า BOD
       หากมีค่า BOD บีโอดี เกินค่ามาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ  SMT ช่วยลดค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐาน เราเป็นผู้ชำนาญเรื่องการลดค่าบีโอดี โดยใช้จุลินทรีย์สายพันธ์พิเศษ
อ่านต่อ...................

รับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพ.ศ. 2543
1.  ป.ว. 286
2. พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน 2543
3. ข้อดีข้อเสียการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
4. ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
อ่านต่อ.......................
รับจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่
       หากท่านต้องการจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่
อ่านต่อ.......................
โครงการ ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ ได้มีโครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบกรมควบคุมมลพิษ โดยมีจำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ ดังนี้
อ่านต่อ.......................

ขั้นตอนการแจ้งความร้องทุกข์กรณีพบการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘๐ ทส.๑ ทส. ๒
1.  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ไม่บันทึกสถิติข้อมูล ทส.๑และ/หรือไม่รายงาน ทส. ๒ มีความผิดทางอาญา ตามมาตรา ๑๐๖
            มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านต่อ.......................