กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ขอบเขตการเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  • ให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ  กฎหมายอาคารชุดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯทำกับบุคคลภายนอก
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการอาคารชุด ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือระหว่างเจ้าของร่วมด้วยกัน และ/หรือระหว่างนิติบุคคลอาคารชุดฯ กับบุคคลภายนอก
  • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามความประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
  • ติดตามทวงหนี้ และ/หรือ ออกหนังสือทวงถาม ( Notice )  เกี่ยวกับค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เจ้าของร่วมจะต้องชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ  หรือออกหนังสือใด ๆ ไปยังเจ้าของร่วมและ/หรือบุคคลภายนอกที่กระทำความเสียหายหรือละเมิดต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. อาคารชุด ( ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2551 
  • ให้คำปรึกษากฎหมาย การบริหารจัดการอาคารชุดและเรื่องอื่นตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ร้องขอ
อัตราค่าที่ปรึกษากฎหมาย
  • ค่าที่ปรึกษากฎหมายเป็นรายเดือน  เดือนละตามตกลง
  • กำหนดระยะเวลาของการเป็นที่ปรึกษากฎหมายกฎหมาย
  • ที่ปรึกษากฎหมายมีกำหนดระยะเวลา  1  ปี  นับแต่วันลงนามในสัญญาว่าจ้าง

ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.