กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน
ติดต่อ
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
ศูนย์ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์ SMT ลดค่าบีโอดี
98/250 หมู่6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
คุณหญิง  099-450-2345  เวลา 11.00-19.00 น.
Email : kcom.bkk@gmail.com   วันจันทร์ - วันเสาร์
คุณประกิต  082-747-4210  เวลา 09.00-17.00 น.
Email :  thaimanage@gmail.com วันจันทร์ - วันเสาร์
http://www.prakit.net/smt
ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.


เอกสารยื่นจดทะเบียนกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
       ประกอบไปด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
1)  หนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา.........หรือเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา.........
2)  หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 255.....
3)  รายงานการประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญจ้าของร่วม ประจำปี 255.....
4)  รายนามผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 255.....
5)  สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลฯ
6)  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) ของกรรมการ
7)  หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช. 13)
8)  หนังสือมอบฉันทะ
9)  ใบลงคะแนน
10)  หนังสือมอบอำนาจ
11)  ตัวอย่างลายมือชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ